TYHN3G K5 HÀNH TRÌNH KỶ LUẬT

[tabgroup title=”TYHN3G K5 HÀNH TRÌNH KỶ LUẬT” style=”tabs” align=”center”] [tab title=”TUẦN 1″]

*CHÚ THÍCH:

          ✅ : Đã hoàn thành đúng giờ

          ❌ : Chưa hoàn thành hoặc trễ giờ

         ĐD: ĐIỂM DANH

         TH: BÀI THỰC HÀNH

         LMN: LỜI MUỐN NÓI

         ** Bạn nhập mã hành khách trong ô “Tìm”.

         Khi dùng điện thoại, xoay ngang màn hình và kéo sang phải để dễ nhìn

[wpdatatable id=3 table_view=regular]

[/tab] [tab title=”TUẦN 2″]

*CHÚ THÍCH:

          ✅ : Đã hoàn thành đúng giờ

          ❌ : Chưa hoàn thành hoặc trễ giờ

         ĐD: ĐIỂM DANH

         TH: BÀI THỰC HÀNH

         LMN: LỜI MUỐN NÓI

         ** Bạn nhập mã hành khách trong ô “Tìm”.

         Khi dùng điện thoại, xoay ngang màn hình và kéo sang phải để dễ nhìn

[wpdatatable id=4 table_view=regular]

[/tab] [tab title=”TUẦN 3″]

*CHÚ THÍCH:

          ✅ : Đã hoàn thành đúng giờ

          ❌ : Chưa hoàn thành hoặc trễ giờ

         ĐD: ĐIỂM DANH

         TH: BÀI THỰC HÀNH

         LMN: LỜI MUỐN NÓI

         ** Bạn nhập mã hành khách trong ô “Tìm”.

         Khi dùng điện thoại, xoay ngang màn hình và kéo sang phải để dễ nhìn

[/tab] [tab title=”TUẦN 4″]

*CHÚ THÍCH:

          ✅ : Đã hoàn thành đúng giờ

          ❌ : Chưa hoàn thành hoặc trễ giờ

         ĐD: ĐIỂM DANH

         TH: BÀI THỰC HÀNH

         LMN: LỜI MUỐN NÓI

         ** Bạn nhập mã hành khách trong ô “Tìm”.

         Khi dùng điện thoại, xoay ngang màn hình và kéo sang phải để dễ nhìn

[/tab] [/tabgroup]